MENU

สุพรรณบุรี

เมืองโบราณอายุกว่า 3,000 ปีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเหมาะกับการเกษตร อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักและผลไม้ มีการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิม เช่น การสานกะเหลวไทยพวน ยาดมสมุนไพรโบราณ ขนมจีนโบราณ ทำให้เมืองอู่ทองแห่งนี้มีเสน่ห์ไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายน่าสนใจ

แผนการเดินทาง

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.