MENU

"ชีวิตคนนาเชือกผูกพันกับควาย เพราะเราเป็นชาวนา ควายเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ จากที่เราไม่มีอะไรเลย จนตอนนี้ เราทำผ้าฝ้ายย้อมมูลควายจนเรามีรายได้ เรารักเขาเหมือนลูกหลานจริงๆเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา"ข้อมูลชุมชน

บ้านนาเชือก หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาภูพาน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไท ซึ่งเดิมบ้านนาเชือกตั้งอยู่บริเวณที่เก็บกักน้ำเขื่อนน้ำอูน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดดอยเทพเนรมิต เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ชาวบ้านนาเชือกอพยพครัวเรือนไปสร้างบ้านใหม่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังคงใช้ชื่อหมู่บ้านเดิมคือ บ้านนาเชือก นอกจากนี้บ้านนาเชือกยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากมูลควาย เนื่องจากจากบ้านนาเชือกชาวบ้านมีการเลี้ยงควายเป็นจำนวนมากและมีความผูกผันกับควายมาเนินนาน จึงมีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน เป็นกลุ่มอนุรักษ์ควาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์การย้อมผ้าจากมูลควาย มีเพียงชุมชนเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนยังมีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งที่จะพัฒนาให้อยู่ในพื้นฐานของความพออยู่พอกิน เพื่อให้เกิดความสุขกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

วัดดอยเทพเนรมิตร

ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำอูน บริเวณบ้านนาเลา ต.นาใน อ.พรรณานิคม ระหว่างบ้านนาเชือก ต.แร่ มีอายุร้อยกว่าปี ภายในวัดเป็นพื้นที่เกาะ มีลักษณะเป็นภูเขา บนยอดเขาเป็นวิหาร 3 ชั้น ชั้นบนสุดประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย และสามารถชมทิวทัศน์รอบบริเวณของเขื่อนน้ำอูน

เขื่อนน้ำอูน

มีต้นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน พื้นที่กว้างใหญ่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาภูพานและป่าไม้ มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรและประมงของบ้านนาเชือก

เกาะควาย

พื้นที่หญ้ากว้างใหญ่ มีน้ำเขื่อนล้อมรอบ เป็นบริเวณที่มีควายอาศัย แต่เดิมชาวบ้านนำควายมาปล่อยไว้ 10 ตัว จนปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 200 ตัว

ข้อแนะนำ

นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมล่องเรือชมเขื่อนน้ำอูนและย้อมผ้ามูลควาย สามารถแต่งกายด้วยชุดสบายๆ หากต้องเข้าวัดควรแต่งกายสุภาพมิดชิด

การเดินทาง

จากท่าอากาศยานสกลนคร ขับไปทางถนนนิตโย เข้าสู่ทางหลวงเอเชียสาย 15 ขับไปประมาณ 48 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 227 ขับไปอีก 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทางหลวงชนบท สน. 2018 จะถึงจุดหมายปลายทางที่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ้าย้อมมูลควายบ้านนาเชือก

เบอร์ติดต่อ

คุณอ้อย

0872225256

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.