MENU

"ส่วนมากเราไม่มีอาหารจานเดียว จะมีกับหลายอย่างในขันโตกมากกว่า อย่างหน่อโก้ จิ้นลุง น้ำพริกอุ๊บ ฮังเล มื้อเดียวได้หลายรสชาติ"ข้อมูลชุมชน

บ้านต่อแพ แต่เดิมไม่มีชื่อ ต่อมาได้มีคนเข้ามาจับจองที่ทำกินจากหมู่บ้านอื่น เพราะเป็นพื้นที่ราบภูเขาสูงสลับกันไป มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ริมแม่น้ำยวม เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการทำนา ชาวบ้านจึงตั้งหมู่บ้านขึ้นที่บ้านหลวง ซึ่งปัจจุบันได้แยกออกเป็นหมู่ที่ 8 หลังจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรมีผลผลิตจำนวนมาก การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีแหล่งจำหน่าย ชาวบ้านได้ไปตัดไม้ไผ่มาผูกเป็นแพเพื่อบรรทุกข้าวไปขายที่เมืองยม (อ.แม่สะเรียง) โดยล่องแพไปตามน้ำยวม เมื่อมีการผูกแพทำแพบ่อยเข้าจึงเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านต่อแพ ตั้งแต่ พ.ศ.2465 เป็นต้นมา ชีวิตของชาวต่อแพผูกพันกับธรรมชาติทั้งน้ำและป่าไม้ มีป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าดิบ ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์อย่างดี มีของป่าหลายชนิด บ้านต่อแพยังเป็นแหล่งอารยธรรมไทใหญ่ที่มีศิลปวัฒนธรร ดั้งเดิมหลากหลาย ทั้งการแต่งกาย ดนตรี ประเพณี และการฟ้อนรำหลายอย่าง เช่น ฟ้อนมองเซิง ฟ้อนก้าลาย ฟ้อนก้าแลว ฟ้อนหม่องส่วยยี การตีกลองก้นยาว ดำเนินชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนา ชาวบ้านจะเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระเป็นปกติ หรือมีประเพณีใหญ่ เช่น ต่างซอมต่อโหลง หรือถวายข้าวมธุปายาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษา มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การสานหมวกกุ๊บไต การตีเหล็ก การทอผ้าซิ่นลายไทใหญ่การใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

วัดต่อแพ

วัดของชาวไทใหญ่ มีเจดีย์โบราณอายุหลายพันปี อาคารเก่าแก่ตามสถาปัตยกรรมพม่า-ไทใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์วัดต่อแพที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีต้นศรีมหาโพธิ์อายุเกือบร้อยปี ผ้าม่านประดับทับทิมอายุกว่า 150 ปี เป็นงานศิลปะที่เย็บด้วยมือยาวกว่า 3 เมตร

ป่าชุมชนบ้านต่อแพ

ลักษณะเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ได้รับการดูแลจากชาวบ้านในการจัดการและรักษาระบบนิเวศน์อย่างดีจน ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนระดับประเทศ มีทุ่งนา ลำน้ำ พื้นที่เชิงเขา สันเขา และที่ราบยอดดอย กับเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตค่ายพักทหารญี่ปุ่นห้วยปลามุง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีเหล็ก

การดำเนินชีวิตเคียงน้ำเคียงป่า ในอดีตชาวบ้านจึงทำเครื่องมือเครื่องใช้การเกษตรไว้ใช้เองในครัวเรือน ทั้งการตีมีด ตีดาบ และงานเหล็กแบบโบราณ

พระธาตุดอยเวียง

โบราณสถานสมัยล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 หรือประมาณ 400- 500 ปีมาแล้ว บริเวณรอบดอยคูเวียงพบคูดินขุดล้อมรอบภูเขา บางส่วนเป็นทางขึ้น บางส่วนลึกมาก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ

  • ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านต่อแพ
  • สวมรองเท้าที่เหมาะสมหากท่องเที่ยวในป่า

 

ข้อห้าม

  • ห้ามดื่มสุราในบ้านพักโฮมสเตย์และไม่ส่งเสียงดังในยามวิกาล 
  • ไม่เล่นการพนันทุกชนิด
  • ห้ามจับสัตว์น้ำ สัตว์บก หรือทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ
  • ห้ามขโมย เคลื่อนย้ายจากที่อยู่เดิม หรือนำสิ่งต่างๆ ออกไปจากแหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

จากสนามบินแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ถ้ามาจาก จ.เชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 จาก อ.เมืองเชียงใหม่ ผ่าน อ.ฮอด อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย จนถึงปั๊ม ปตท. อ.ขุนยวม ให้เลี้ยวซ้าย ตามเส้นทางไปประมาณ 5 กิโลเมตร (มีป้ายบอกทางเป็นระยะ) จนถึงบ้านต่อแพ 

เบอร์ติดต่อ

ผู้ใหญ่ชัยเดช

0819807743

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.